Algemene voorwaarden met klantgegevens
inhoudsopgave

toepassingsgebied
sluiting van de overeenkomst
herroepingsrecht
Prijzen en betalingsvoorwaarden
Leverings- en leveringsvoorwaarden
eigendomsvoorbehoud
Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
Promotiebonnen inwisselen voor promotietegoedbonnen
Toepasselijk recht
bevoegde rechtbank
vrijwaringsclausule
Alternatieve geschillenbeslechting
1) Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Fashia Sara (High Matrix Ltd., 20th Floor, Central Tower, 28 Queens Road, Central, Hong Kong, Hong Kong) (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online shop worden getoond. Hiermee wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.


1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die in overwegende mate niet kunnen worden toegerekend aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met handelingsbekwaamheid, die handelt in de uitoefening van haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.


2) Sluiting van de overeenkomst
2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan de aanbieding doen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het afronden van de elektronische bestelprocedure dient de klant met betrekking tot de goederen in het winkelmandje een juridisch bindend contractueel aanbod in door te klikken op de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgesloten.

2.3 Verkoper kan het aanbod van Afnemer binnen vijf dagen aanvaarden,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
door betaling van de klant te vragen na het plaatsen van zijn bestelling.
Indien meerdere van de genoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven als eerste plaatsvindt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien Verkoper het aanbod van Afnemer niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat Afnemer niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.4 Bij het uitbrengen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen.

2.5 Voorafgaand aan het bindend indienen van de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten herkennen door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren tot hij op de knop ter afsluiting van het bestelproces klikt.


2.6 Alleen de Nederlandse taal is beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.


2.7 De orderafhandeling en het leggen van contact vinden in de regel plaats via e-mail en geautomatiseerde orderafhandeling. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat door hem is opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden geleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 De consument heeft in principe recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructies van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Alle prijzen op de www.fashia-s.nl website zijn te beschouwen als definitieve prijzen exclusief wettelijke BTW - altijd onbelast en onbelast. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.


4.2 Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, extra kosten worden gemaakt. Dit omvat de kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overdrachtskosten, wisselkoersen), naast de verzendkosten kunnen er ook incidentele douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn, aangezien de goederen uit niet-EU-landen (China) worden verzonden. Of er voor een product douanerechten moeten worden betaald, moet worden verduidelijkt met onze klantenservice op support@fashia-s.nl voordat er wordt besteld. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn niet voor onze rekening en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd onbetaald en onbelast verzonden.


4.3 De betalingsmogelijkheid(en) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.


5) Leverings- en leveringsvoorwaarden
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de transactie.

5.2 Indien de transportonderneming de verzonden goederen aan de verkoper retourneert omdat levering aan de klant niet mogelijk was, zijn de kosten voor de mislukte verzending voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of indien hij tijdelijk niet in staat was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem vooraf een redelijke kennisgeving van de dienst had gedaan. Bovendien geldt dit niet voor de kosten voor de verzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Indien de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, geldt voor de retourkosten de bepaling van het herroepingsbeleid van de verkoper.

5.3 Zelfinzameling is om logistieke redenen niet mogelijk.


5.4 De goederen worden binnen 2-120 dagen na ontvangst van de betaling verzonden.
De standaard levertijd is 20-30 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen tot 16 weken, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De leverancier verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de volledige bestelling op voorraad is. 

Naast de verzendkosten kunnen er af en toe douanerechten of omzetbelasting bij invoer worden geheven, omdat de goederen vanuit niet-EU-landen (China) worden verzonden. Of een product onderworpen is aan douanerechten, moet worden verduidelijkt met onze klantenondersteuning op support@fashia-s.nl voordat u een bestelling plaatst. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer zijn niet voor onze rekening en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd onbetaald en onbelast verzonden.Indien de leverancier niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, met name overmacht of niet-levering door zijn eigen leveranciers, hoewel een overeenkomstige dekkingstransactie tijdig is uitgevoerd, heeft de leverancier het recht om een contract met de klant op te zeggen. De klant zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en de ontvangen diensten, in het bijzonder betalingen, zullen worden terugbetaald.

6) Eigendomsvoorbehoud
Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
7.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de leverancier te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieaanspraken.

8) Terugbetaling van promotietegoedbonnen
8.1 Vouchers die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotion Vouchers" genoemd), kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Afzonderlijke producten kunnen van de tegoedbonactie worden uitgesloten indien de inhoud van de tegoedbon een overeenkomstige beperking inhoudt.

8.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is afgerond. Een latere verrekening is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet ten minste overeenstemmen met het bedrag van de promotiecheque. Het resterende krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.7 Het creditsaldo van een promotiecheque wordt niet in contanten betaald of er wordt geen rente over betaald.

8.8 De Promotiebon wordt niet terugbetaald indien de Klant de goederen die hij met de Promotiebon heeft betaald geheel of gedeeltelijk terugstuurt binnen het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.9 De kortingsbon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met kwijting uitvoeren aan de betreffende eigenaar, die de kortingsbon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het niet verlenen van toestemming, de onbekwaamheid of het ontbreken van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de betreffende eigenaar.

9) Toepasselijk recht
Alle rechtsverhoudingen tussen de partijen worden beheerst door de wetten van China, met uitzondering van de wetten die de internationale verkoop van goederen regelen. Voor de consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10) Plaats van jurisdictie
Indien de klant optreedt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de België en Nederland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, de zetel van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de België en Nederland gevestigd is, is de vestigingsplaats van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen uit de overeenkomst aan de beroeps- of handelsactiviteit van de klant kunnen worden toegeschreven. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht zich tot de rechter in de vestigingsplaats van de klant te wenden.


11) Uitsluiting van aansprakelijkheid
11.1 Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij anders aangegeven om de volgende redenen. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger en vertegenwoordigers van de Aanbieder indien de Klant vorderingen tot schadevergoeding tegen deze vorderingen indient. Uitgesloten zijn vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens schade aan leven, lichaam, gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen, die noodzakelijkerwijs moeten worden vervuld om het contractuele doel te bereiken. Dit geldt evenmin voor schadeclaims na grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim door de aanbieder of zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger.

12) Alternatieve deelname in geschillen
12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenregeling voor een consumentenarbitragecommissie.